Skip to content

Algemene Voorwaarden


 Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt, hetzij in enkel-, hetzij in meervoud gebezigd, verstaan:

Algemene Voorwaarden:  Het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Diensten:                          Alle diensten die MKOZ voor de Klant uitvoert.

Klant:                                 De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MKOZ een overeenkomst is aangegaan of aan welke MKOZ een Offerte heeft uitgebracht.

Offerte:                              Een door MKOZ verstrekt vrijblijvend formulier, al dan niet digitaal, waarin een indicatie van de te verwachten kosten wordt gegeven.

Opdracht:                          Een door de Klant geformuleerd verzoek tot het leveren van Producten of Diensten.

Overeenkomst:                 Iedere tot MKOZ en Klant tot stand gekomen overeenkomst waarmee MKOZ zich, tegen een nader tussen Partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden om diensten en producten te leveren. Hieronder ook de zo genaamde  Service Level Agreement  (SLA).

Partijen:                              Klant en MKOZ tezamen.

Producten:                         Alle Producten die MKOZ aan de Klant levert.

Schriftelijk:                         Naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige ander wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Website:                             www.mijnkantooropzak.nl

MijnKantooropzak:           MKOZ. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te gemeente  Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende te (2408 BZ) Alphen aan den Rijn aan de Curieweg 6                               ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 93878303

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door MKOZ gedane aanbiedingen, uitgebrachte Offertes, gesloten Overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, waarop MKOZ deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2   Door ondertekening van een Overeenkomst of opdrachtbevestiging met MKOZ verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van MKOZ en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3   De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij MKOZ deze uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard.

2.4   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MKOZ en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5   Indien de Klant in zijn Opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor MKOZ alleen bindend indien en voor zover deze door MKOZ uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

2.6   Indien MKOZ op eigen initiatief ten gunste van Klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden kunnen daar door Klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1   Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2   Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft MKOZ het recht de betreffende prijzen en de voorwaarden aan te passen.

3.3   Offertes van MKOZ zijn geldig voor de in de Offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de Offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de Offerte is uitgebracht.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1   Een Overeenkomst tussen MKOZ en de Klant komt tot stand nadat de Klant een door MKOZ uitgevaardigd aanbod heeft aanvaard en MKOZ niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze mededeling aan de Klant heeft meegedeeld dat geen overeenkomst tot stand zal komen en overigens indien en zodra door MKOZ een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.

4.2   Indien MKOZ, door omstandigheden ten tijde van de Offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de Offerte of opdrachtbevestiging, is MKOZ gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de door MKOZ meegedeelde meerkosten, die MKOZ in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Opdracht te annuleren, waarbij de Klant gehouden is het tot dusver door MKOZ uitgevoerde werk te vergoeden.

4.3   Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en MKOZ zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Schriftelijke Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen.

4.4   Indien de Klant een overeenkomst met MKOZ wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij MKOZ geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden conform of naar rato van het overeengekomen tarief of ingeval van annulering / afmelding voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium (voor het totaal van de werkzaamheden).

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor MKOZ

5.1   MKOZ garandeert dat de haar verstrekte Opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2 MKOZ spant zich in om de gegevens die MKOZ voor de Klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3   Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten en/of Producten zal MKOZ met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

Artikel 6. Klachten

6.1 De Klant dient de gekochte goederen en/of de geleverde diensten bij aflevering dan wel oplevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

6.2   Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Klant deze binnen acht dagen na aflevering Schriftelijk onder vermelding van (eventuele) aflever bon en/of factuurgegevens aan MKOZ te melden.

6.3 Niet zichtbare gebreken dient de Klant binnen acht dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen zes maanden na levering, Schriftelijk onder vermelding van aflever bon en/of factuurgegevens te melden aan MKOZ.

6.4   De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MKOZ in staat is adequaat te reageren.

6.5 Indien de Klant geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

6.6   Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, tenzij MKOZ aan Klant te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.

6.7   Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal MKOZ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 en 15.

Artikel 7. Levering

7.1 De door MKOZ te hanteren leveringstermijn varieert per Opdracht en worden in overleg met Klant vastgesteld. De door MKOZ opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van MKOZ, waarna MKOZ zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

7.2   Een door MKOZ vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt MKOZ niet van rechtswege in verzuim.

7.3   Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien MKOZ, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke Schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4   Aan de leveringsplicht van MKOZ zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MKOZ geleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden.

Artikel 8. Webhosting

8.1   Het is de Klant niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) MKOZ die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:

inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
smadelijk; bedreigend; beledigend; racistisch; haatzaaiend; discriminerend is; kinderporno bevat; de privacy van derden schendt een;
verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.

8.2   Indien derden menen dat enige informatie van de Klant inbreuk maakt op hun rechten of op enige andere wijze strijdig is met wet en regelgeving zal MKOZ dit onderzoeken. Indien de klacht gegrond wordt verklaard is MKOZ gerechtigd al het materiaal te verwijderen.

8.3   MKOZ is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de Klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. MKOZ is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de Klant in het kader van een onderzoek.

8.4 Indien de Klant informatie beschikbaar stelt via de servers van MKOZ die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 8.1 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is MKOZ gerechtigd de Overeenkomst met de Klant te ontbinden zonder dat de Klant het recht toekomst van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien MKOZ op het moment van ontbinding onder omstandigheden als omschreven in dit lid nog vorderingen op de Klant worden deze vordering direct opeisbaar.

8.5 De Klant dient zich te gedragen conform de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen. Het is de Klant ten strengste verboden om overige gebruikers van de door MKOZ aangeboden Diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van MKOZ.

8.6 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst zal MKOZ de Klant informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer. Indien de Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt is MKOZ gerechtigd daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen.

Artikel 9. Beschikbaarheid van Webhosting

9.1   MKOZ zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door MKOZ opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

9.2   MKOZk maakt back-ups van de door de Klant op de servers van MKOZ geplaatst informatie. Deze back- ups hebben louter als doel disaster recovery en nemen niet de eigen verantwoordelijkheid van de Klant weg om zelf back-ups te maken van de op de servers bij MKOZ opgeslagen informatie.

9.3   MKOZ spant zich in om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met de servers van MKOZ. MKOZ verschaft echter geen enkele garantie dat deze netwerken nimmer in onbruik raken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de servers.

Artikel 10. Domeinnaamregistratie

10.1   Indien is overeengekomen, dat MKOZ voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

10.2   Indien MKOZ een domein registreert namens de Opdrachtgever zal MKOZ de Opdrachtgever jaarlijks factureren en zijn de bepaling uit artikel 8 van toepassing.

10.3 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. MKOZ vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

10.4   Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart MKOZ tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam MKOZ geen bemiddeling heeft.

Artikel 11. Betaling

11.1   Alle door MKOZ verzonden facturen dienen door de Klant binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2   Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

11.3   Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en i ncassobureaus.

11.4   De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 12. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

12.1   De door MKOZ geleverde Producten zijn en blijven het volledig eigendom van MKOZ tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met MKOZ gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

12.2   Ingeval MKOZ een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van MKOZ vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

12.3   De door MKOZ geleverde Producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4   De inhoud van de website van MKOZ, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van MKOZ en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van MKOZ.

12.5   Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door MKOZ ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van MKOZ. Klant verkrijgt slechts een niet exclusief gebruiksrecht, voor zover noodzakelijk in het kader van en voor de duur van de Overeenkomst, tenzij door Partijen Schriftelijk anders overeen wordt gekomen.

Artikel 13 Licentie

13.1   Indien MKOZ de Klant via een licentie de toegang tot en het gebruik van Producten biedt is hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing.

13.2   De licentie betreft een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de door MKOZ beschikbaar gestelde Producten.

13.3   De licentie wordt afgenomen voor een minimale termijn van één jaar. Deze termijn wordt telkenmale verlengd met één jaar, tenzij de Klant MKOZ één maand voor het ingaan van de nieuwe termijn aangeeft niet langer gebruik te willen maken van de Producten.

13.4   Het is de Klant niet toegestaan om de onder licentie verstrekte Producten aan derden over te dragen, te kopiëren of op enige andere wijze te openbaren.

13.5 Het door MKOZ geschreven Content Management Systeem blijft te allen tijden eigendom van MKOZ.

Artikel 14. Overmacht

14.1   MKOZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2 MKOZ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig dagen, is zowel de Klant als MKOZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1   Iedere Overeenkomst tussen MKOZ en de Klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. MKOZk kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

15.2   Indien MKOZ onverminderd hetgeen bepaald in artikel 15.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel indien deze beperking van aansprakelijkheid in rechte geen stand houdt tot het inzake het betreffende geval onder de door MKOZ afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar (daadwerkelijk) uit te betalen bedrag.

15.3   In aanvulling op artikel 15.2 is MKOZ dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MKOZ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan MKOZ toegerekend kunnen worden

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

15.4 MKOZ sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door MKOZ geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van MKOZ.

15.5   MKOZ is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

15.6   MKOZ sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die geleden wordt door het gebruik van hardware welke door MKOZ door is geleverd voor een derde partij (leverancier).

Artikel 16. Conformiteit

16.1   MKOZ zal bij de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk het in de Offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de Offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Klant en MKOZ in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

16.2   In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 16.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van MKOZ worden gefactureerd aan de Klant, tenzij de Klant naar inziens van MKOZ aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de Overeenkomst aan de kant van MKOZ.

16.3   Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door MKOZ te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van MKOZ, heeft de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij Schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. MKOZ zal haar verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

17.2   In afwijking van het eerste lid is MKOZ gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens wederpartij verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

Artikel 18. Overige bepalingen en toepasselijk recht

18.1   Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MKOZ en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

18.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

18.3   Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Klant op een derden worden overgedragen indien MKOZ hier Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

18.4   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MKOZ partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.5   De Klant en MKOZ zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

18.6   Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen is in eerste instantie de kantonrechter te Leiden bevoegd kennis te nemen van geschillen.